Biodiversitet

Biodiversitet
Naturens Gartner

 

Hvad er Biodiversitet?

Biodiversitet 

– omhandler biologisk mangfoldighed og opstod som begreb i 1980’erne og blev globalt kendt under Rio-topmødet om bæredygtig udvikling i 1992. FN’s biodiversitetskonvention definerer den biologiske mangfoldighed således:

Ved biologisk mangfoldighed 

– (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer. 

Og ifølge 

– biodiversitetskonventionen skal liv og mangfoldighed beskyttes på tre niveauer: Den genetiske variation, arterne og økosystemerne.

FN´s 

– biodiversitetskonvention fra 1992 var et udtryk for øget bekymring om tab af biodiversitet. Og sidenhen er der i 2010 i Nagoya, Japan udarbejdet en ny biodiversitetskonventionen. Her blev der bl.a. indgået aftale om 20 delmål om biodiversitet betegnet Aichi målene, som 192 lande underskrev. Aichi-målene benævnes også i FN´s verdensmål 15 vedrørende: Livet på land, som en indikator på fremskridt.

Desværre beskriver 

– IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) i en rapport fra 2019, at op til en million arter trues af udryddelse og at aldrig før i menneskehedens historie er klodens dyre- og plantearter udryddet så hurtigt, som det sker nu.

Bier Biodiversitet Skovhave
Foto taget af Bjarne Andersen. Fotoet er taget i maj 2020 og er taget i Skovhaven på Nejst som er mit lille laboratorium udi biodiversitet

Danmark 

– er i dag hjemsted for omkring 30.000 arter af planter og dyr, hvoraf en fjerdedel er truede arter, der kan ende med at forsvinde fra landet. Jeg ønsker at bidrage til at vende denne udvikling. Derfor har jeg i Skovhaven på Nejst mit private laboratorium med formålet at etablere en klimavenlig have der fremmer biodiversitet. Dette gøres ved bl.a. etablering af ris-hegn, komposterings afdeling, insekthoteller, vilde bede og blomster, eksisterende træbevoksning hjælpes til vækst, stengærder osv. 

Selve ordet 

– “Biodiversitet” betyder som et generelt begreb: En biologisk diversitet er en neologisme, som er lavet ud fra græsk bios = “liv” + latin diversus = “forskelligartet”. Det vil sige: variationen i den levende natur. Diversitet rummer i sig en række forskellige niveauer som f.eks. gener, arter, økosystemer. Det er dog ikke så enkelt at definere biodiversitet eller mål for biodiversitet. Biodiversiteten er under global ændring med mange truede dyre- og plantearter. Op til en million arter trues af udryddelse og at aldrig før i menneskehedens historie er klodens dyre- og plantearter udryddet så hurtigt, som det sker nu.

Der er mulighed 

– for rundvisning i Skovhaven på Nejst, hvor du vil få viden om etablering af en mere klimavenlig have, som skaber trivsel for diverse arter samt råd og vejledning til beplantning der afhjælper våde haver og klimaudfordringer.